A A A

Meksyk - Przepisy celne i prawne

 


 

 

PRZEPISY CELNE

 

Podczas przekraczania granicy należy wy­pełnić formularz deklaracji celnej. W przypadku podróży ro­dzinnej wypełnia się jeden formularz na całą rodzinę.

Przepisy nie regulują wysokości środków finansowych wyma­ganych na pokrycie kosztów pobytu w Meksyku. W odniesieniu do turystów indywidualnych umownie przyjmuje się, że wymagana kwota to ok. 100 USD na każdy dzień pobytu, przy czym karty kredytowe lub płatnicze na ogół nie są traktowane jako dowody potwierdzające posiadanie środków płatniczych. Obo­wiązujące przepisy zezwalają na wwóz bez składania deklaracji celnej kwoty 10 tys. USD w gotówce lub jej równowartości w innych walutach.

Zgodnie z przepisami fitosanitarnymi zabroniony jest wwóz świeżych artykułów spożywczych lub żywności o niskim stopniu przetworzenia. Restrykcyjnie egzekwowane są przepisy zabra­niające wwozu roślin, nasion, mięsa i wędlin (w tym paczko­wanych i w puszkach) oraz produktów spożywczych przygoto­wanych metodami domowymi.

Praktycznie całkowitym zakazem wywozu objęte są rzadkie gatunki zwierząt. Wyjątkowo skrupulatnie zabrania się wywozu przedmiotów o wartości archeologicznej.

Cudzoziemiec przyjeżdżający do Meksyku może bez składania deklaracji celnej i ponoszenia opłat celnych wwieźć rzeczy prze­zna­czone do użytku osobistego, aparat foto­gra­ficzny i kamerę, jeden przenośny komputer, telefon komór­kowy, dwa używane komplety osobistego sprzętu sportowego, radio lub radio­magnetofon, lekarstwa na własny użytek (w przypadku leków psychotropowych konieczna jest imienna recepta lekarska), do 20 paczek papierosów, do 3 l dowolnych napojów alkoholowych. Oprócz tego cudzoziemcy są zwolnieni od opłat przy wwozie do Meksyku wszelkich towarów w ilościach nie budzących po­dejrzeń, że mogą mieć prze­zna­czenie handlowe.

 

Przewóz zwierząt domowych

 

Podróżujące zwierzęta muszą być odpowiednio oznakowane - poprzez chip lub tatuaż. Właściciele muszą posiadać ich paszporty. Wzór paszportu jest jednolity dla całej Unii. Okręgowe Izby Lekarsko-Weterynaryjne w Polsce prowadzą listę lekarzy weterynarii uprawnionych do wystawiania paszportów i dokonywania w nich stosownych wpisów (www.wilw.waw.pl/, www.piwwawa.com.pl/ lub www.vetpol.org.pl/). W przypadku podróży do Meksyku ze zwierzęciem towarzyszącym, podróżującym w celach niehandlowych, konieczne jest posiadanie stosownego zaświadczenia/świadectwa weterynaryjnego o stanie zdrowia zwierzęcia i szczepieniach (wymagane jest bezwzględnie szczepienie przeciwko wściekliźnie, ponadto zwierzę powinno być odrobaczone i odkleszczone). Zaświadczenie weterynaryjne, wystawione na 48 godzin przed wyjazdem z Polski przez uprawnionego lekarza weterynarii, powinno być zalegalizowane tzw. "czerwoną pieczęcią" Powiatowego Lekarza Weterynarii (Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Warszawie: ul. Gagarina 15, tel. 022 840 43 33 lub 022 841 13 19).

Właściciele zwierząt powinni przed podróżą do lub z Meksyku skontaktować się z przedstawicielem linii lotniczej, celem uzyskania szczegółowych informacji, dotyczących wewnętrznych regulacji wybranego przewoźnika. Po przylocie do Meksyku fakt wwozu zwierzęcia musi być zgłoszony od razu na lotnisku, w biurze SAGARPA. Właściciel otrzyma certyfikat, pozwalający na legalny wwóz zwierzęcia. Szczegółowe informacje można uzyskać na http://www.senasica.sagarpa.gob.mx/ .

 

PRZEPISY PRAWNE

 

Nielegalny obrót narkotykami zagrożony jest sankcją karną od 10 do 25 lat pozbawienia wolności oraz dodatkowo grzywną.

 

Źródło: msz.gov.pl

 

 


 

Reklama Reklama Reklama Reklama